School Song

Jana gana- mana adhinayaka jaya he
Bharat-bhagya-vidhata
Punjaba-sindhu-gujarata-maratha-
Dravida-utkala-banga
Vindhya himachala yamuna ganga
Uchchala jaladhi taraga
Tava subha name jage
Tava subha asisha mage
Gahe tava jaya-gatha.
Jana-gana-mana-adhinayaka ,jaye he
Bharat-bhagha-vidhata
Jaya he, jaya he, jaya he
Jaya, jaya, jaya, jaya he.

School Song

We shall over come
We shall our come.
We shall over come one day
Oh, Deep in my heart I do
Believe, we shall over come one day
We shall live in peace.
We shall live in peace
We shall live in peace
Oh, Deep in my heart I do
We shall walk hand in hand
We shall walk hand in hand
We shall walk hand in hand
Oh, Deep in my heart I do